8500 Pápa, Teleki u. 2. +36 89 510 560 info@weoressuli.hu 
Régi honlapunk hamarosan elérhető lesz az old.weoressuli.hu címen.

ARIZONA PROGRAM
avagy
lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán

1. A program forrása
Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása – tanár, diák szenved a rendetlenkedőktől. Az Arizona Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban.

A program eredete:
Edward E. Ford vezette be 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen az elnevezés). Sikere miatt széles körben elterjedt. Németországban dr. Stefan Balke (német pszichológus) alkalmazta először.
Iskolánk Schwetzingen-i (Németország) partneriskolájában, a Hilda-Schule-ban már évek óta alkalmazzák a programot. A szakmai anyagot német nyelven ők bocsátották rendelkezésünkre.

2. A program bevezetése iskolánkban:
2006 őszén vezettük be az Arizona Programot Magyarországon először.
Ezt hosszas előkészítő munka előzte meg:
A magyar viszonyokra átültetett szakmai anyagot elfogadtattuk az iskola fenntartójával, a tantestülettel, a szülőkkel, a gyerekekkel.
Megalakult az Arizona csoport a tantestület önkéntes pedagógusaiból. (A 2017/2018- as tanévtől a tantestület minden pedagógusa az Arizona csoport tagja.)
Megteremtettük az induláshoz, a zavartalan működéshez szükséges összes feltételt.

3. A program
A program 4-8. évfolyamon lépett életbe (szükség esetén alsóbb évfolyamokon is alkalmazható) a délelőtti tanórákon; a tanítási órák védelmében játszik szerepet.
Minden osztályteremben és minden más olyan teremben, ahol oktatás folyik (pl. könyvtár, tornaterem, stb.), jól látható helyen kifüggesztésre került a program 3 alapelve:
1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom.

Aki ezen elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja, s az Arizona szobába távozzon.

Mi az Arizona szoba?
Egy olyan terem, ahol mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár (általában az Arizona csoport egyik tagja, de akad felügyeletet vállaló nem csoport tag kolléga is), aki nyugodtan, higgadtan fogadja az odaérkező gyereket (gyerekeket).
A helyiség felszerelése egyszerű, berendezése eltér a tantermekétől. A 3 alapelv itt is látható a falon.

Az óraelhagyás menete:
Ha a tanórát zavarja egy tanuló (vagy akár egy csoport), akkor az ott tartózkodó pedagógus megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket vagy a csoport hangadóját, hasonlítsa össze viselkedését a 3 alapelvvel. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra.
Ha az előző kérdésre nemleges a válasz, a diák dönthet az Arizona szobába való távozás mellett. Ebben az esetben a nevelő az osztálynaplóban található „Információk a tréningszoba felügyelője számára” c. űrlapot kitölti, a tanuló elhagyja az órát és köteles a legrövidebb úton az Arizona szobába menni.
Amennyiben az igen választ követően újra rendetlenkedik ugyanaz a tanuló, felszólításra el kell hagynia az osztálytermet, már nem választhat, hiszen megszegte ígéretét. Ezután az eljárás megegyezik az előző bekezdésben leírtakkal.

Érkezés az Arizona szobába:
A tanuló kopogtatás, illendő köszönés után lép be az Arizona szobába. Átadja az osztályból hozott lapot, majd a teremben felügyelő nevelőtől kap egy másikat, a „Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés” címűt. A gyermek leül egy szabad asztalhoz és kitölti a nyomtatványt, ami arra szolgál, hogy egy cselekvési tervet készítsen a saját viselkedésével kapcsolatban. Közben segítséget kérhet a pedagógustól, de önállóan is dolgozhat.
Ha végzett a lap kitöltésével, megmutatja válaszait az Arizona szoba felügyelőjének, aki – ha valamelyik válasszal nem ért egyet – újabb gondolkodásra kérheti a tanulót. Ha megtörtént a nyomtatvány válaszainak elfogadása, a gyerek eldöntheti, hogy vissza akar-e térni az osztályba. Ha igen, a felügyelő nevelő kitölti az „Információs lap az osztályba való visszatéréshez” című papírt, és a diák elhagyja az Arizona szobát. Szó nélkül bemegy az osztályterembe, leteszi a hozott lapot a tanári asztalra, és csendben leül a helyére, bekapcsolódik a munkába.
Ha nem akar visszatérni az osztályba a tanuló, a tanóra végéig az Arizona szobában maradhat.

Néhány fontos szabály:
az Arizona Program nem kiküldő program, az óraelhagyás kizárólag a gyerek döntése;
a tanulónak mindig pótolnia kell az órai munkát;
az Arizona szobában való tartózkodás nem mentesít a következő órai felelés vagy dolgozatírás alól;
témazáró alatt is elhagyható az osztályterem, de a dolgozatot a megoldott feladatok erejéig értékeli a pedagógus;
egy tanórán akár több tanuló is elhagyhatja a termet, de nem egy időben;
az óra utolsó 10 percében nem engedhető ki gyerek az Arizona szobába;
ha az osztályba visszatért gyerek ismét rendetlen, újra kimehet az Arizona szobába (alig fordult elő ilyen eset);
az Arizona szobába távozott gyerek kérhet segítséget az órát tartó pedagógustól a tananyag pótlásával kapcsolatban – természetesen csak órán kívül;
az Arizona szobába távozó tanuló döntéséért nem kaphat büntetést;
az Arizona szobát látogató gyermek köteles egy beszélgetés erejéig megkeresni azt a nevelőt, akinek az óráját elhagyta;
óraközi szünetben nincs nyitva az Arizona szoba;
az Arizona szobában tartózkodó gyermekek egymással nem, csak a felügyelő nevelővel kommunikálhatnak (hiszen ugyanabban az időben több osztályból is tartózkodhat ott tanuló).

A segítő beszélgetéseknek fokozatai vannak:
a./ 1-4. tartózkodás után a beszélgetés résztvevői: tanuló + az adott órákat tartó nevelők
b./ 5. alkalom után: diák + osztályfőnök + az Arizona csoport tagjai közül a tanuló által választott nevelő
c./ 10. alkalom után: az előbb említett szereplők + az egyik szülő (előzőleg erről a megbeszélésről hivatalos értesítést kap)
d./ 15. alkalom után: kibővül az előző kör az iskola igazgatójával
e./ 20. alkalom után: bevonják a Családsegítő Szolgálatot
f./ 25. alkalom után: a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya is bekapcsolódik (Erre ritkán kerül sor!)

Ha a szülő nem hajlandó az együttműködésre, azt azonnal jelezzük a Családsegítő Szolgálat felé. Minden beszélgetésről – az érintettek hozzájárulásával - hangfelvétel készül.

Az Arizona csoportról:
A tantestület minden tagja részt vesz heti 1-1 alkalommal az Arizona szoba felügyeletében.
Feladatuk:
a program indításakor a helyi szabályok kidolgozása, az Arizona szoba kialakítása;
űrlapok szerkesztése, majd folyamatos biztosítása a zavartalan működéshez;
az Arizona szoba felügyeletének biztosítása;
a programmal kapcsolatos dokumentáció vezetése, rendszerezése, azok rendszeres értékelése
alkalmankénti összejöveteleken összegzés, tapasztalatcsere a csoport tagjai részvételével, esetleg meghívott vendégekkel
kapcsolattartás az iskola vezetésével, a tantestület többi tagjával, szülőkkel, gyerekekkel, külső személyekkel, szervezetekkel
programok szervezése
kérdőívek szerkesztése a programmal kapcsolatban azok szétosztása, eredményeinek értékelése
az Arizona verseny koordinálása
segítő beszélgetések lebonyolítása
tájékoztató tartása az újonnan beiratkozott gyerekeknek és szüleiknek a programról minden ősszel
információk bizalmas kezelése

Arizona verseny
Osztályok közötti verseny. Az iskolai hirdető táblán hetente összesítjük osztályonként az Arizona szobába távozó gyerekek számát.
Egy-egy félév végén a legkevesebb pontszámmal rendelkező osztály(ok) pénzjutalomban, oklevélben részesül(nek.).

4. Tapasztalatok
nyugodtabbá vált a tanórák légköre, és az órák után a tanári szoba légköre is
több idő jut a koncentrált munkavégzésre
javult a tanár-diák viszony
erősödött a tanulni kész diákok jogainak védelme
javult az iskola megítélése a szülők körében
nem érzik tehetetleneknek magukat a pedagógusok a renitensekkel szemben
a problémás gyerekekkel megnőtt a személyes beszélgetések száma
az Arizona Programnak köszönhetően az osztályközösségek erősödtek
a zavaró diákok a tanórán elveszítették a „színpadot”
gondolkodásra kényszerül a renitens gyerek, nem bújhat a „Nem tudom” válasz mögé
gyakran a beszélgetéseknek köszönhetően feltárulnak olyan okok, amik előidézik a helytelen viselkedést
javult a tantestület egysége
a programnak köszönhetően még szorosabbá vált több intézménnyel, személlyel az iskola kapcsolata.

A program bevezetésétől kezdődően precízen vezetett statisztikai adatok egyértelműen bizonyítják az iskola életében bekövetkezett pozitív változást.
A program leírását és a kezdeti tapasztalatainkat 2008 májusában könyv formájában is megjelentettük.
A kiadvány – akár postai utánvéttel is - megvásárolható iskolánkban.
Ha valamelyik pedagógusközösség érdeklődését felkeltette ez a tájékoztató, szívesen tartunk konzultációt, nyújtunk segítséget egyeztetés alapján.

Az Arizona programot a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretein belül „Jó gyakorlat”-ként regisztráltuk az kosar.educatio.hu felületen, és 2010-ben elnyertük a „Jó gyakorlat” minősítést.
Ezen pályázat keretein belül a program „Jó gyakorlat”-ként megvásárolható.

Megszereztük az előminősített referencia intézmény tanúsítványt, később pedig Referencia intézmény lettünk.
A TÁMOP-3.1.7 jelű pályázat megvalósítása folyamatban van, melynek keretében intézményünk 5.999.118,- Ft támogatást nyert el.

Nem gyógyír mindenre a program, de összefogással komoly eredményeket tudhat magáénak. Ezt bizonyítja a 2011 májusában megtartott Arizona konferencia, amelyen az ország számos részéből érkeztek a programot használó, vagy az iránt érdeklődő pedagógusok, szakemberek.

2017. májusában szakmai napot rendeztünk intézményi, illetvemeghívott előadók részvételével

A pápai Weöres Sándor Általános Iskola tantestülete


Friss hírek

 

Copyright © 2017. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. Powered by WebLION CMS&Host